Samfund

Nyt stort naturprojekt: EU-millioner på vej til Fyns natur

Guldblomme er én af 16 arter af planter og padder, der får gavn af det store naturprojekt. Nederst ses en strandtudse. Fotos: Naturstyrelsen

Små og isolerede naturområder skal forbindes med grønne korridorer, så der opstår varierede og robuste levesteder for dyr og planter. Et nyt stort projekt – LIFE Ring -udruller snart en række naturforbedringer for i alt 119 millioner kroner. Projektet får støtte fra EU’s LIFE-fond.

Naturen på Fyn ligger spredt i landskabet som små, isolerede øer. Fraværet af sammenhængende natur betyder, at truede arter ikke kan sprede sig, og dét gør dem ekstra sårbare.

Men det skal et nyt stort naturprojekt gøre noget ved. For nu er 10 fynske kommuner, Miljøstyrelsen, Amphi Consult, Skovskolen, FGU Fyn, Naturama og Naturstyrelsen gået sammen om at forbedre naturen.

F.eks. skal der på de statslige arealer i projektet skabes endnu flere naturlige vådområder, invasive arter skal fjernes og klokkefrøen bliver genudsat. EU’s LIFE-fond støtter projektet med 80 millioner kroner.

– Vi glæder os over, at EU anerkender og ser vigtigheden af at styrke naturen på Fyn, og at det er nødvendigt med samarbejde for at løfte biodiversiteten. Naturstyrelsen ser frem til at deltage i et unikt projekt i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og de øvrige partnere, siger Jakob Harrekilde Jensen, skovrider ved Naturstyrelsen Fyn.

Gavner forskellige arter

Siden 2020 har der været arbejdet på at få skabt et fælles biodiversitetsprojekt, der skal styrke den fynske naturkvalitet og hjælpe truede og sårbare dyr og planter. Det er nu lykkedes – og projektet hedder LIFE Ring.

I projektet skal der blandt andet udarbejdes en fynsk biodiversitetsstrategi, der sikrer, at naturen på Fyn bindes sammen.

De mange tiltag kommer til at forbedre forholdene for 16 forskellige arter: Mygblomst, guldblomme, strandtudse, klokkefrø, spidssnudet frø, stor vandsalamander, klyde, dværgterne, havterne, fjordterne, alm. ryle, splitterne, vibe, rødben, pigsmerling, tykskallet malermusling.

I projektet bliver 322 hektar tidligere dyrket landbrugsjord forvandlet til natur – fordelt på 27 projektområder. I alt bliver 1.045 hektar natur og 43 kilometer vandløb forbedret gennem projektet.

Støtte fra EU og Aage V. Jensen Fonden

Projektet har fået tilsagn om økonomisk EU-støtte fra ”Nature and Biodiversity”-puljen på cirka 80 millioner kroner. De resterende 39 millioner kroner finansieres af de deltagende partnere. Derudover bidrager Aage V. Jensen fonden med yderligere 4 millioner kroner.

Faaborg-Midtfyn Kommune er projektleder for LIFE Ring. Projektet forløber over de næste otte år. Der bliver desuden oprettet en hjemmeside for LIFE Ring, hvor man kan hente mere viden om de forskellige naturtiltag. 

Naturstyrelsen Fyn deltager i projektet med otte forskellige projektområder til en samlet værdi af 8,5 millioner kroner.

Disse statslige naturområder er med i projektet:

Naturstyrelsen Fyn bidrager med otte projektområder på henholdsvis Fyn, Langeland og Ærø.

Der bliver blandt andet fokus på at udvide og forbedre en række naturtyper – som f.eks. rigkær og overdrev. De 8 områder er:

Fyns Hoved: Naturtypen kalkoverdrev forbedres og udvides, levesteder for strandtudse forbedres.

Fjordmarken: Forbedring af hydrologi til gavn for vadefugle, særligt klyde. Mulighed for opkøb af naboareal undersøges.

Helnæs Made og Feddet: Bekæmpelse af den invasive art rynket rose, forbedring af levesteder for arter som mygblomst, klyde og strandtudse gennem bl.a. hydrologiske forbedringer.

Svanninge Bakker og Nørremarken: Rydning af gyvel samt forbedring og udvidelse af naturtypen surt overdrev

Egebjerg Bakker og Rødme Svinehaver: Forbedring og udvidelse af naturtypen surt overdrev ved rydning og forbedret afgræsning, sikring og udvidelse af bestanden af guldblomme.

Voderup på Ærø: Genudsætning af klokkefrø, forbedring og udvidelse af naturtypen kalkoverdrev.

Ristinge på Langeland: Bekæmpelse af rynket rose ved rydning og afgræsning.

Sydlangeland: Genudsætning af klokkefrø samt forbedring og udvidelse af naturtypen kalkoverdrev.

Kommentarer